Tekst jednolity, wersja z dnia 22.11.2021 r.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Pobranie Symulatora oraz uruchomienie trybu wieloosobowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  2. Nieznajomość poniższego regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
  3. Definicje:
   1. Symulator Train Driver 2 (dalej: „Symulator”) – aplikacja dostępna do pobrania przy użyciu linku dostępnego na oficjalnym forum Train Driver 2 (LINK).
   2. Użytkownik – osoba, która posiada konto na forum (używane również w celu logowania się do Symulatora).
   3. Supporter – Użytkownik, który dokonał dobrowolnej wpłaty na rzecz Symulatora Train Driver 2.
   4. Maszynista – użytkownik, który loguje się do symulatora w trybie Maszynisty (posiada pojazd kolejowy do prowadzenia).
   5. Dyżurny ruchu – użytkownik, który w Symulatorze obsługuje ruch pociągów na uruchomionych przez siebie stacjach.
   6. Administracja – zespół użytkowników sprawujących opiekę nad projektem Train Driver 2, reprezentujących Stowarzyszenie OnRail Team z siedzibą w Gryfinie.
 2. Maszyniści i dyżurni ruchu – prawa i obowiązki
  1. Zarówno Maszyniści jak i Dyżurni Ruchu zobowiązani są do przestrzegania przepisów kolejowych, które obowiązują w świecie realnym w poszczególnych krajach.
  2. Maszynista zobowiązany jest do wykonywania poleceń wydawanych przez dyżurnego ruchu.
  3. Maszyniści nie mają prawa sprzęgać ani rozprzęgać wagonów, podpiętych do składów innych użytkowników, chyba że inny użytkownik oraz dyżurny ruchu wyrażą na to zgodę.
  4. Maszynista nie ma prawa przekładać rozjazdów ręcznych bez wyraźnej zgody dyżurnego ruchu.
  5. Maszynista pociągu pasażerskiego nie ma prawa odjechać przed nastaniem rozkładowej godziny odjazdu bez zgody dyżurnego ruchu na kolejnym posterunku w rozkładzie jazdy. Dotyczy to tylko postojów handlowych oznaczonych w rozkładzie jazdy skrótem „ph”.
  6. Dyżurny ruchu nie ma prawa celowo opóźniać pociągu planowego innym dowolnym pociągiem dowolnej kategorii.
  7. Dyżurny ruchu zobowiązany jest do wygenerowania nowego rozkładu jazdy na wezwanie Maszynisty z zachowaniem prawa do odmowy, jeśli:
   1. brakuje wystarczającej liczby dostępnych stacji do utworzenia rozkładu,
   2. stacja nie obsługuje danego typu pociągu,
   3. skład nie spełnia wymagań opisanych w 2.12.
  8. Dyżurny ruchu ma prawo wyrzucić Maszynistę ze scenerii, jeśli nie stosuje się on do postanowień niniejszego regulaminu.
  9. Dyżurni ruchu i Maszyniści zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w szczególności w chwili poruszania się po torowisku
  10. Maszyniści podczas logowania się na stację przestrzegać zasad spawnów oraz zasad funkcjonowania stacji opisanych w arkuszu zamieszczonym w wątku „Scenerie” w dziale „Wasza Twórczość”
  11. Maszynista posiadający ważny rozkład jazdy oraz jadący przez scenerię w nim zawartą w trybie offline ma obowiązek skontaktowania się z Dyżurnym Ruchu na następnej scenerii w jego rozkładzie jazdy i zapytać się o zgodę na wjazd na kolejną scenerię (niebędącą offline) za pomocą komendy /swdr <treść> lub komunikatora TS3.
  12. Maszynista nie ma prawa do poruszania się pociągiem:
   1. o łącznej długości większej niż 350 metrów dla pociągów pasażerskich (z wyłączeniem pociągów pasażerskich niehandlowych) oraz 650 metrów dla pozostałych pociągów,
   2. o masie składu przekraczającej dozwoloną masę dla danego typu lokomotywy, określonej w tabeli,
   3. którego skład nie został przewidziany do obsługi w symulatorze a który mógłby powodować trudności w prowadzeniu (na przykład 10 lokomotyw w składzie, problemy z hamowaniem).
  13. Nadużywanie sygnałów dźwiękowych gwizdawki lub syreny lokomotywy jest zabronione.
  14. Dyżurny nie ma prawa opuścić posterunku gdy posiada pociągi w rozkładzie jazdy. Rozkład zawarty jest w systemie SWDR4. W wyjątkowych sytuacjach, przy zgodzie Administracji i pozostałych użytkowników, dopuszczalne jest opuszczenie posterunku, ale tylko po działaniach dodatkowych, np. poprzez zorganizowanie we własnym zakresie podmiany.
  15. Maszynista nie ma prawa opuścić gry przed ukończeniem rozkładu jazdy lub przed usunięciem rozkładu jazdy na jego prośbę przez dyżurnego ruchu.
  16. Celowe działania Maszynisty lub Dyżurnego Ruchu prowadzące w skutkach do katastrof są surowo zabronione.
  17. Użytkownikom zakazuje się działać na niekorzyść projektu Train Driver 2.
  18. Użytkownikom zabrania się wykorzystywania błędów symulatora.
 3. Czat – radiotelefon
  1. Zabrania się spamowania radiotelefonem.
  2. Zabrania się modyfikowania domyślnych czcionek (nie dotyczy Administracji).
  3. Radiotelefon w Symulatorze oferuje wywołanie selektywne oraz funkcję RADIOSTOP, która służy do awaryjnego zatrzymania wszystkich składów na scenerii. Można go użyć jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa.
  4. Wywołanie selektywne służy do wywołania Maszynistów (ZEW 1) lub dyżurnego ruchu (ZEW 3). Używanie ich bez powodu lub spamowanie wywołaniem będzie karane.
  5. Zabrania się publikowania treści rasistowskich, seksistowskich i innych powszechnie uznanych za obraźliwe, w szczególności wobec innych Użytkowników oraz publikowania wulgaryzmów (również w formie niedokończonej, wykropkowanej, itp.) oraz danych osobowych, adresowych, reklam oraz zamieszczenia w wypowiedziach odnośników do zewnętrznych stron internetowych, a w szczególności reflinków. Dodatkowo jak w każdej innej metodzie komunikacji internetowej obowiązują zasady Netykiety i dobrego wychowania.
 4. Numer pociągu (LINK)
  1. Numer pociągu musi zawierać jedynie cyfry (z wyjątkiem litery R na pierwszej pozycji)
  2. Dyżurny ruchu w miejsce identyfikatora wpisuje skrót telegraficzny posterunku, na którym obejmuje służbę.
  3. Maszyniście wolno zmienić numer tylko na stacji początkowej (przed nadaniem rozkładu jazdy), na stacji końcowej (po zakończeniu rozkładu jazdy) oraz na wyraźne polecenie dyżurnego ruchu, chyba że uwagi eksploatacyjne rozkładu jazdy stanowią inaczej. Maszynista zobowiązany jest do poinformowania dyżurnego ruchu o tej zmianie.
  4. Maszynista w miejsce identyfikatora wpisuje numer pociągu zgodny z obecnymi przepisami kolejowymi obowiązującymi w Polsce. Maszynista ma dowolność w zakresie wyboru obszaru konstrukcyjnego oraz ostatniej cyfry.
 5. Skargi i kary
  1. Każdy użytkownik ma prawo do złożenia skargi na innego użytkownika, jeśli uważa, że ten rażąco narusza postanowienia regulaminu.
  2. Skargę można złożyć poprzez system zgłoszeń na forum „Symulatora”. Skarga musi zawierać wszelkie niezbędne informacje umożliwiające jej analizę i podjęcie konkretnych działań przez administrację, a także musi zawierać odniesienie do konkretnych punktów regulaminu na podstawie których jest ona składana.
  3. Administracja ma prawo do przyznania upomnienia, ostrzeżenia lub bana użytkownikowi, jeśli ten złamał postanowienia regulaminu, w rażący sposób naruszył postanowienia instrukcji kolejowych lub podczas rozgrywki wykorzystywał błędy i luki w oprogramowaniu, nawet gdy nie było to uciążliwe dla innych użytkowników.
  4. Zdarzenie, które miało miejsce ponad 7 dni wcześniej, uważane jest jako zdarzenie przedawnione i nie podlega prawu do złożenia skargi.
  5. Za celowe składanie złośliwych, trywialnych lub niepopartych dowodami skarg administracja ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec zgłaszającego (od upomnienia do zbanowania użytkownika włącznie).
  6. Oskarżony ma obowiązek w ciągu 48 godzin od ostatniego zalogowania na forum po wpłynięciu skargi ustosunkować się do skargi, w przeciwnym wypadku uznaje się za winnego zarzutów.
  7. Rozpatrujący skargę z ramienia administracji ma 14 dni na zakończenie postępowania, w przeciwnym wypadku skarga jest uznawana za niebyłą. Skargi niepodjęte do sprawdzania przez administrację uważane są za niebyłe po 28 dniach.
  8. Skarga dotycząca sytuacji w trybie on-line może zostać złożona tylko przez graczy aktywnych w danej sesji. Wszyscy gracze obecni w danej sesji podczas generowania dowodów otrzymują z automatu status świadka.
  9. Na serwerze PL1 użytkownik może otrzymać w sposób automatyczny ostrzeżenia za rażące (wykolejenie się, pominięcie sygnału STÓJ, rozprucie rozjazdów) naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
  10. W skargach poza członkami Zespołu mogą udzielać się wyłącznie: oskarżyciel, oskarżony, wyznaczeni świadkowie. Ustępstwo od tego punktu przewiduje się w sytuacji wypowiedzenia się osoby, która nie została do skargi wyznaczona, a jej odpowiedź może znacząco wpłynąć na przebieg skargi.
 6. Scenerie użytkowników
  1. Użytkownik ma prawo do tworzenia scenerii w trybie edytora i uruchamiania ich jako Dyżurny Ruchu, o ile nie łamią one postanowień Regulaminu.
  2. Scenerie muszą być stworzone według wytycznych i instrukcji kolejowych – Ie-1 oraz Ie-4.
  3. Train Driver 2 symuluje jazdę po terenie Polski (za zgodą Administracji dopuszcza się scenerie zagraniczne), zatem scenerie, zarówno fikcyjne jak i realne powinny odwzorowywać realia, otoczenie i naturę danego kraju.
  4. Jeśli sceneria nosi nazwę faktycznie istniejącej stacji w Polsce, Administracja ma prawo do usunięcia jej, jeśli w jej ocenie nie odzwierciedla ona danej stacji lub miejsca. Ma to zapewnić najwyższy poziom realizmu w Symulatorze.
  5. Uruchomienie scenerii po wpisaniu jej do systemu SWDR4 w celu prowadzenia ruchu pociągów powoduje otrzymanie praw do dalszej dystrybucji scenerii i jej modyfikacji przez Administrację (Twórca scenerii nadal posiada prawo do jej modyfikowania i decydowania kto może na niej dyżurować).
  6. Użytkownik nie ma prawa uruchamiać scenerii w trybie dyżurnego ani jej modyfikować, jeśli jej autor nie wyraził na to zgody (nie dotyczy Administracji).
  7. Na serwerach PL1 i PL2 możliwe jest prowadzenie ruchu wyłącznie dla scenerii z polską infrastrukturą a wiodącym językiem komunikacji jest polski. Na serwerze DE obowiązującym językiem komunikacji jest niemiecki. Dla pozostałych scenerii oraz wszelkich testów przeznaczony jest serwer ENG.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 27.10.2020 r.
  2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownicy o każdej zmianie zostaną poinformowani podczas logowania się na forum.
  3. Prawem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów jest prawo polskie.

Regulamin opracowała Administracja Symulatora Train Driver 2. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania treści powyższego regulaminu bez pisemnej zgody Administracji Symulatora Train Driver 2.